Statut PSC

 

Statut Polskiego Stowarzyszenia Carillonowego

 

Rozdział I: Nazwa, charakter prawny i siedziba Stowarzyszenia.


 

§ 1.

Polskie Stowarzyszenie Carillonowe jest organizacją zajmującą się dziedziną muzyki i techniki carillonowej i wszelkimi aspektami z tym związanymi. Stowarzyszenie posługuje się nazwą i pieczęcią: POLSKIE STOWARZYSZENIE CARILLONOWE

§ 2.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i ma osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdańsk, a terenem działania: terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 4

Stowarzyszenie może należeć do Światowej Federacji Carillonowej (World Carillon Federation), zrzeszającej narodowe stowarzyszenia carillonowe. Warunkiem przynależności jest opłacanie składki członkowskiej i stosowanie się do Statutu WCF i jego Zarządzeń.

Uchwała Zarządu wyznacza delegatów do reprezentacji Stowarzyszenia na forum WCF.

 

Rozdział  II. Cel i środki działania.


 

§ 5.

Stowarzyszenie ma na celu:

 1. studia i badania nad carillonami, ich budową, historią i muzyką carillonową,
 2. rozwijanie i propagowanie sztuki carillonowej,
 3. określanie  zasad  i  standardów  pracy carillonneurów,
 4. poszukiwanie  sposobów  dla  umocnienia  prestiżu  zawodu carillonneura,
 5. pogłębianie wiedzy fachowej, wymianę doświadczeń oraz gotowość niesienia pomocy członkom Stowarzyszenia.
 6. pomoc i niekomercyjny udział w budowie nowych, rozbudowie, rekonstrukcji, renowacji i konserwacji istniejących carillonów.

§ 6.

Sposobami realizacji celów będą:

 1. organizowanie bezpłatnych koncertów, spotkań, kursów, przygotowanie publikacji, szkoleń rozszerzających umiejętności zawodowe, seminariów gry carillonowej,
 2. określanie zalecanych norm pracy carillonnerów,
 3. wymianę kulturalną i artystyczną,
 4. fundowanie stypendiów, kursów, materiałów szkoleniowych oraz instrumentów ćwiczebnych,
 5. tworzenie zbiorów bibliotecznych nut i literatury carillonowej,
 6. sporządzanie opinii, ekspertyz, opracowań mających związek sponsorów carillonami,
 7. pozyskiwanie  sponsorów do budowy, rekonstrukcji i renowacji carillonów,
 8. prowadzenie zbiórek publicznych na cele statutowe

§ 7.

Stowarzyszenie może wchodzić w związki z innymi organizacjami o podobnych celach, dla realizacji założeń statutowych. Zarząd w drodze uchwały wyznacza przedstawicieli do kontaktów z tymi podmiotami.

 

 

Rozdział III: Członkowie Stowarzyszenia.


 

§ 8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. kandydatów ,  2. zwyczajnych ,  3. honorowych, 4. wspierających.

§ 9.

 1. Członkiem  kandydatem  staje się każdy, kto w formie pisemnego wniosku kierowanego do Zarządu zadeklaruje wolę realizacji  celów  Stowarzyszenia, otrzyma rekomendację co najmniej trzech członków zwyczajnych i zostanie przyjęty przez Zarząd w drodze uchwały.
 2. Członkiem  zwyczajnym  zostaje  osoba, która aktywnie realizuje cele Stowarzyszenia, a po złożeniu wniosku do Zarządu o członkostwo zwyczajne, popartego przez co najmniej trzech członków zwyczajnych, zostanie przyjęta przez Zarząd w drodze uchwały.
 3. Członkiem  honorowym  zostaje  osoba  wybitnie zasłużona dla kultury carillonowej,  na  wniosek  Zarządu  lub  co najmniej pięciu członków   zwyczajnych.   Członkostwo   honorowe   nadaje  Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
 4. Członkiem wspierającym może zostać każdy, kto chce wspierać cele statutowe Stowarzyszenia, zadeklaruje wolę przystąpienia i spełnianie Statutu, regulaminów i Zarządzeń władz Stowarzyszenia  i zostanie przyjęta przez  Zarząd w drodze uchwały.
 5. Członkiem kandydatem, zwyczajnym i honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, lub prawna.
 6. Członkami Stowarzyszenia mogą również cudzoziemcy zamieszkali poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 10.

 1. Członkowie  zwyczajni  mają bierne i czynne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia  oraz prawo współdecydowania o jego sprawach poprzez uczestniczenie z ważnym głosem w walnym zgromadzeniu.
 2. Członkowie  kandydaci  mają  wszystkie  prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający i honorowi nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego, a w zebraniach i zgromadzeniach Stowarzyszenia uczestniczą z głosem doradczym.
 4. Obowiązkiem   członków   jest  przestrzeganie  postanowień statutu,   stosowanie  się  do  uchwał  władz  Stowarzyszenia  i zarządzeń wewnętrznych, udział w pracach Stowarzyszenia oraz opłacanie składki członkowskiej.

§ 11.

Członkostwo    ustaje   przez   wykluczenie,   wystąpienie lub w przypadku śmierci. Wykluczenia  może  dokonać Zarząd w drodze uchwały w przypadku  naruszenia statutu Stowarzyszenia w   jego   podstawowych  postanowieniach lub norm etyki zawodowej. Zaprzestanie opłacania składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy może być podstawą wykluczenia.

Wystąpienie  następuje  poprzez  złożenie  do  Zarządu pisemnego oświadczenia.

 

 

Rozdział IV: Władze Stowarzyszenia.


 

§ 12.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zgromadzenie Walne Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 13.

Zgromadzenie Walne jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zwołuje je  Zarząd  nie  rzadziej  niż co dwa lata, lub może je zwołać w trybie nadzwyczajnym Zarząd w drodze uchwały

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. albo przynajmniej 1/3 części członków Stowarzyszenia.

W terminie od 30 dni od chwili złożenia wniosku. Członkowie winni być poinformowani o terminie zebrania co najmniej 7 dni przed jego datą.

§ 14.

Uchwały Zgromadzenia Walnego zapadają drogą głosowania jawnego zwykłą większością głosów (chyba że  członkowie  zgromadzenia  przyjmą  większością głosów tryb tajny), przy obecności 50% liczby członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który odbywa się nie prędzej niż 30 minut po terminie pierwszym,  bez względu na ilość obecnych. Zgromadzenie Walne decyduje w szczególności o:

 1. uchwaleniu kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 2. przyjmowaniu sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,
 3. udzielaniu absolutorium ustępującemu Zarządowi i prezesowi na wniosek komisji rewizyjnej,
 4. uchwalaniu zmian w statucie,
 5. uchwalaniu składki członkowskiej,
 6. uchwalaniu regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.
 7. innych ważnych sprawach dla działalności Stowarzyszenia.

§ 15.

Zgromadzenie Walne wybiera w tajnym głosowaniu prezesa, sekretarza, skarbnika i pozostałych członków Zarządu oraz Komisję Rewizyjną na kadencję czteroletnią zwykłą większością głosów, przy obecności 40% liczby członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych. Prezes może pełnić swą funkcję nieprzerwanie nie dłużej niż 3 kadencje.

§ 16.

Zarząd  składa  się z trzech do pięciu członków, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika.

W  przypadku  ustąpienia  członków,  Zarządowi przysługuje prawo kooptacji nowych osób spośród wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia do pełnego składu.

§ 17.

Zarząd  działa  na podstawie przyjętego regulaminu określającego jego organizację i tryb pracy.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
 2. Zarządzanie  majątkiem  i  funduszami Stowarzyszenia w ramach    zatwierdzonych przez Zgromadzenie Walne,
 3. przyjmowanie lub wykluczanie członków Stowarzyszenia,

§ 18.

Uchwały   Zarządu   zapadają   zwykłą  większością  głosów  przy obecności  co  najmniej  połowy  składu.  Przy równowadze głosów decyduje prezes.

§ 19.

W  przypadku  niekorzystnej  opinii  Komisji Rewizyjnej i na jej wniosek  Zgromadzenie  Walne  może  odwołać Zarząd przed upływem kadencji.

§ 20.

Prezes i Skarbnik reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz i mają prawo  zaciągania zobowiązań majątkowych uchwalonych przez Zarząd.

§ 21.

 1. Merytoryczną   i   finansową  kontrolę  Stowarzyszenia  sprawuje trzyosobowa  Komisja  Rewizyjna.
 2. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego w trybie głosowania jawnego. Uchwały Komisji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu.
 3. Do Komisji Rewizyjnej nie mogą należeć członkowie Zarządu.
 4. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, pozostali członkowie tego Organu maja prawo kooptacji nowych osób do pełnego składu.

§ 22.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. 1. kontrola statutowa i finansowa działalności Stowarzyszenia,
 2. 2. przedkładanie wniosków i uwag Zarządowi i Zgromadzeniu Walnemu,
 3. 3. składanie wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Zarządowi,
 4. 4. wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia w trybie nadzwyczajnym.

 

 

Rozdział V: Majątek i fundusz Stowarzyszenia.


 

§ 23.

Majątek Stowarzyszenia   stanowią  nieruchomości,  ruchomości, fundusze i prawa.

§ 24.

Na fundusz Stowarzyszenia składają się:

 1. składki członkowskie,
 2. dotacje i darowizny,
 3. spadki, zapisy, dochody z własnej działalności,
 4. dochody z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

 

 

Rozdział VI: Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.


 

§ 25.

Zmiany  statutu  dokonuje  Zgromadzenie  Walne  uchwałą przyjętą większością  co  najmniej 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 60%  członków uprawnionych do głosowania gdy zebranie odbywa się w  pierwszym terminie, a większością co najmniej 4/5 głosów przy obecności przynajmniej 30% członków – w drugim terminie.

§ 26.

Uchwałę   o   rozwiązaniu   Stowarzyszenia może  podjąć  tylko Zgromadzenie  Walne  większością  co  najmniej  2/3  głosów przy obecności  przynajmniej 75% ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 27.

W przypadku   rozwiązania   Stowarzyszenia,   uchwała  o  jego likwidacji  określi  sposób likwidacji, a majątek Stowarzyszenia ma być przeznaczony na cel zgodny ze statutem lub dobroczynny.